295. Khánh thành cầu Nhật Việt 5 xã Mỹ Bình – Đức Huệ – Long An