Quỹ Xây dựng cuối năm 2016: Xây 2 cầu Nhật Việt xã Nhơn Ninh và Cầu Bình Minh 57 xã Tân Lập – Tân Thạnh – Long An

Số tt Diễn giải Số tiền
1 Số dư cuối tháng 12 sau cầu Đồng Tâm 69 ở Đồng Tháp 93,656,000
2 Thu vận động xây 2 cầu Nhật Việt 334,460,000
3 Thu xây cầu Bình Minh 57 (chưa nhận được tiền bên Đức gửi) 0
4 Chi cho xây dựng 432,410,000
1. Cầu Nhật Việt 1-2 xã Nhơn Ninh – Tân Thạnh – Long An 334,460,000
2. Cầu Bình Minh 57 xã Tân Lập – Tân Thạnh – Long An 97,950,000
5 Chi khác 1,100,000
1. In 6 băng rôn động thổ và khánh thành 500,000
2. Vải đỏ cắt băng khánh thành 3 cầu 200,000
3. Kỷ niệm chương tặng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản 400,000
6 Số dư đến 31/12/2016  Âm Quỹ

-5,394,000

Kết quả:

1- Cầu Đồng Tâm 70 (Cầu Bình Minh 57) xã Tân Lập – Tân Thạnh – Long An  97,950,000đ

Dài 19m – Rộng 2,5m – tải 3 tấn khánh thành ngày  19/01/2017

2- Cầu Đồng Tâm 71 (Nhật Việt 1) xã Nhơn Ninh -Tân Thạnh – Long An   175.810.000đ

Dài 28m – Rộng 2,7m – tải 5 tấn khánh thành ngày  11-02-2017

3- Cầu Đồng Tâm 72 (Nhật Việt 2) xã Nhơn Ninh -Tân Thạnh – Long An  158.650.000đ

Dài 26m – Rộng 2,7m – tải 5 tấn khánh thành ngày  11-02-2017

Tổng giá trị ủy lạo:  432.410.000đ