397. An vị Quan Âm lộ thiện Chùa Bụt Mọc – Cúng Linh chiến sĩ – Cúng cô hồn tháng 7/22