289. Khánh thành cầu 146 chùa Kỳ Viên xã Đa Phước – An Phú – An Giang.