189. Khánh thành cầu 62 Thuận Điền – Giồng Trôm – Bến Tre